Ruh halim...

Ayy yeter gebericem...


Daha yeni Daha eski